PolskiEnglish (United Kingdom)

Uwaga, otwiera nowe okno. Drukuj

Teren inwestycyjny 05
położony przy granicy z Bytomiem

Krótki opis terenu – lokalizacja, powierzchnia.
Teren inwestycyjny na granicy z Bytomiem, obszar łącznie 60,2 ha, od północy obszar ograniczony linią kolejową Gliwice – Bytom.
Teren mocno zróżnicowany pod względem ukształtowania terenu z uwagi na występujące różnice wysokości. Obecnie teren częściowo wykorzystywany jest dla celów rolniczych, jednakże większą część stanowią nieużytki. Obszar sąsiaduje z bazą logistyczną firmy SKANSKA.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego/Studium Uwarunkowań – przeznaczenie.
Dla przedmiotowego obszaru brak obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Obowiązujące Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju Przestrzennego Miasta nie określa przeznaczenia przedmiotowego obszaru.

Aktualnie opracowywany projekt Studium zakłada przeznaczenie terenu na działalność produkcyjną i przemysłową, z możliwością wykorzystania terenu dla baz logistycznych lub hurtowni kruszywa.

pobierz pdf


http://www.youtube.com/watch?v=y3aOk3GzpVk

Struktura własnościowa terenu – numer działki, powierzchnia, własność Obszar zróżnicowany pod względem własnościowym:
Własność Gminy Zabrze stanowią działki o numerach; 217/29,240/22,
384/30, 547/30 o łącznej powierzchni 41,9 ha.
Własność Agencji Nieruchomości Rolnych stanowią działki o numerach:
457/24, 482/30, 546/30 o łącznej powierzchni 18,4 ha.
Dostępność infrastruktury technicznej, tj. prąd, gaz, woda, kanalizacja sanitarna i deszczowa (odległość przyłącza każdego medium od granicy terenu) ENERGIA: brak
WODA:
- wodociąg Ø 200 w odległości ok. 700 m w ul. Bytomskiej oraz Ø 200
w odległości ok. 500 m również w ul. Bytomskiej.
KANALIZACJA SANITARNA I DESZCZOWA: brak
GAZ: sieć brak
SIEĆ CIEPŁOWNICZA: brak
Odległość od węzła komunikacyjnego, tj. autostrady lub drogi krajowej. Umiejscowienie dróg lokalnych, powiatowych – połączenie z siecią drogową Zabrza/województwa Dojazd utrudniony z uwagi na brak w sąsiedztwie głównych dróg
przelotowych. Obecnie jedyny możliwy dojazd od strony ulicy Bytomskiej
– Szyb Franciszek.
Odległość od portu lotniczego Katowice – Pyrzowice
Odległość 30 km
Odległość od dużych aglomeracji miejskich powyżej 50 000 mieszkańców Katowice – 25 km, Gliwice – 10 km, Ruda Śląska – 10 km
Poziom wód podziemnych Strefa występowania wód gruntowych większa niż 1 m poniżej poziomu terenu